วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฮาโรลด์ ลาสเวลล์

ได้นิยามการเมืองว่า เป็นการตัดสินว่า "ใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร"

อริสโตเติล


ทฤษฎีการเมือง
มนุษย์ตามธรรมชาติเป็นสัตว์การเมืองต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือชุมชน อันแตกต่างไปจากสัตว์โลกอื่น ๆ ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเป็นหลัก หากแต่มนุษย์ นอกจากจะอยู่ด้วยสัญชาตญาณแล้ว ยังมีเป้าหมายอยู่ร่วมกันอีกด้วย ดังนั้นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จึงมิใช่มีชีวิตอยู่ไปเพียงวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น หากแต่เป็นการอยู่ร่วมกันเพื่อจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย เราก็จะมองเห็นภาพของการเมืองในแง่หนึ่งว่าการเมืองนั้นก็คือ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในชุมชนหรือสังคมเพื่อให้มีความสงบสุข

คำคม

คนจะงาม        งามที่ไฝใบหน้า
คนจะสวย        สวยสิวฝ้าใช่ตาหวาน
คนจะแก่         แก่ตีนกาใช่อยู่นาน
คนจะรวย        รวยศีลทาน....ใช่บ้านโต
                                         
                    พระมหาสนอง   ปัจโจปการี

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คำคม


ตึกยังรู้พัง                  สตางค์ยังรู้หมด
แต่ไมตรีอันสวยสด        ไม่มีหมดเหมือนสตางค์